Voorwaarden (disclaimer)

Door deze website te gebruiken, wordt u gebonden aan deze disclaimer. Indien u niet akkoord bent met deze disclaimer, mag u de website niet gebruiken.
 

De website en alle informatie die op deze website is geplaatst, is uitsluitend gericht op (potentiele) clienten. De website en daarop vermelde emailadressen is niet bedoeld voor (communicatie met) andere gebruikers dan (potentiele) clienten. 

WOZ-Adviseurs spant zich er voor in de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WOZ-Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door WOZ-Adviseurs middels www.wozadviseurs.nl of anderszins langs elektronische weg.

 

Tevens aanvaardt WOZ-Adviseurs geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens WOZ-Adviseurs via www.wozadviseurs.nl. WOZ-Adviseurs aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Wij betrachten de uiterste zorg onze systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij zullen ons inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid te bieden van de website. Wij geven echter geen enkele garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de website, de aanwezigheid van fouten of gebreken, dan wel misbruik of onrechtmatig gebruik door derden.

Wij zijn gerechtigd in het kader van beheer en onderhoud de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, dan wel de functionaliteit ervan te beperken, voor zover redelijkerwijs nodig.

 

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin van het woord, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

 

Indien informatie die op www.wozadviseurs.nl is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. WOZ-Adviseurs garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere (al dan niet elektronische) berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of het niet of te laat verwerken daarvan.

 

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten